PRAVIDLA 6. ROČNÍKU

V šestém ročníku Souboje nevěst nejde o krásu a dokonalost, ale o schopnost nevěst vybojovat si svůj sen o pohádkovém věnu. Která z nastávajících novomanželek nesní o nádherném zařízeném hnízdečku lásky nebo romantické svatební cestě? Skvělé výhry v naší soutěži jim toto přání pomohou splnit.

Nevěsty se o ně poperou před zraky veřejnosti, a to v soutěžních disciplínách, které otestují jejich schopnost stát se supermanželkou. Budou k tomu potřebovat ostré lokty, notnou dávku sebevědomí, maximální nasazení a samozřejmě kouzlo osobnosti.

Hraje se vabank, a to do poslední sekundy!

PRAVIDLA SOUTĚŽE
I. Vyhlašovatel, pořadatel a organizátor soutěže

Vyhlašovatelem, pořadatelem a organizátorem soutěže Souboj nevěst je ROFIN s.r.o., Kostelní 38, 170 00 Praha 7, IČO: 25663151, zapsaný v obchodní­m rejstří­ku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59190 (dále jen organizátor), jako vydavatel časopisu TVOJE SVATBA.

Tato obecně závazná pravidla pro 6. ročník soutěže Souboj nevěst (dále jen Pravidla) se řídí právním řádem České republiky.

II. Vyhlášení, průběh soutěže­

Registrace účastnit soutěže probíhají od 25. dubna 2016 do 29. ledna 2017 způsoby níže uvedenými.

Podmínkou přijetí do soutěže je splnění podmínek uvedených Pravidel a účast v základním kole, které se koná formou castingu.

Soutěž probíhá v několika navazujících kolech nazvaných:

a) Registrace

b) Casting

c) Semifinále

d) Horká fáze

e) Finále

***

a) Registrace

Všechny nevěsty, které splňují podmínku pro účast v soutěži podle bodu III. Pravidel, se v řádném termínu zaregistrují na www.souboj-nevest.cz nebo na předem avizovaných svatebních či jiných veletrzí­ch.

b) Casting

Základní kola soutěže probíhají formou castingů. Přesné termíny a místa konání castingů jsou postupně zveřejněnované na webu www.soubojnevest.cz, prostřednictvím newsletterů zasílaných registrovaným nevěstám a na sociální síti Facebook. Castingy se odehrávají v průběhu prosince 2016 a ledna 2017 na vybraných svatebních veletrzích a v sídle redakce časopisu Tvoje svatba.

Z každého castingu postupuje libovolný počet nevěst do semifinále. Výběr semifinalistek provádí odborná porota, o jejím složení rozhoduje organizátor. Prosti rozhodnutí poroty není přípustné odvolání.

c) Semifinále

Semifinálové kolo soutěže proběhne na Svatebním veletrhu v hotelu Diplomat ve dnes 3. a 4. února 2017. V rámci semifinálového kola bude veřejnost hlasovat a spolurozhodovat o postupu konkrétní semifinalistky do finále soutěže.

Semifinalistky

Z castingů vzejde dohromady 24 semifinalistek. Organizátor si vyhrazuje právo zvážit či snížit počet semifinalistek.

Zvolení finalistek

Ze semifinálového kola vzejde 12 finalistek. O jedenácti finalistkách rozhodne dílem porota a dílem veřejnost formou SMS hlasování, které bude vyhlášeno 1. února 2017 ve 12:00 hodin a zastaveno 4. února 2017 v 17:00. Porota sestaví na základě vlastního úsudku pořadí nevěst s bodovým ohodnocením.

Další pořadí bude určeno na základě výsledků SMS hlasování veřejnosti. Sloučením a vyhodnocením výsledků těchto dvou pořadí určí a vyhlásí pořadatel soutěže jedenáct finalistek, které postupují do finálového kola.

Každý porotce sestaví svůj žebříček s pořadím od 1. místa do 24. místa a předá svůj návrh na hlasovací listině organizátorovi. Organizátor sečte výsledky od všech porotců a určí finální pořadí hlasování poroty od 1. místa do 24. místa. Hlasování porotců slouží jako záloha pro případ, že se SMS hlasování veřejnosti nepodaří z technických nebo jiných důvodů spočítání uskutečnit. O složení odborné poroty rozhoduje organizátor. Proti rozhodnutí poroty není přípustné odvolání.

Veřejnost spolurozhoduje o volbě finalistek prostřednictvím SMS zpráv. Oficiální pravidla SMS hlasování naleznete zde. Počet SMS zpráv zaslaných ze stejného telefonního čísla je omezen max. 50 zprávami.

V případě, že z technických nebo jiných důvodů nebude možné uskutečnit hlasování prostřednictvím SMS zpráv, rozhodne o postupu 11 nevěst do finále pouze hlasování poroty.

Divoká karta hotelu Diplomat

Dvanáctou finalistkou soutěže se stává nevěsta, která obdrží nejvíce hlasovacích lístků od návštěvníků svatebního veletrhu konaného v Hotelu Diplomat ve dnech 3. a 4. února 2017.

Určujícím datem pro ukončení příjmu vyplněných hlasovacích lístků je 4. únor 2017 14:00 hodin. Nevěsta, která získá nejvíce takto odevzdaných hlasů, postupuje do finále soutěže s titulem Divoká karta hotelu Diplomat.

V případě, že se nevěsta, která získá titul Divoká karta hotelu Diplomat, umístí mezi jedenácti finalistkami na základě hlasování poroty a veřejnosti, ponechá si titul Divoká karta hotelu Diplomat a do finále postupuje nevěsta, která se v hlasování veřejnosti umístila na 12. místě.

Pokud se semifinalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo konání semifinálového kola včas, je organizátor oprávněný jí ze soutěže s okamžitou platností vyřadit. Proti rozhodnutí organizátora a vyřazení semifinalistky není přípustné odvolání.

d) Horká fáze
Dne 8. února 2017 v 12:00 hodin se spustí horká fáze soutěže. Finalistky budou představeny na webu www.soubojnevest.cz a sociální síti Facebook. Bude spuštěno nové hlasování veřejnosti, které potrvá až do finálového večera.

V rámci horké fáze soutěže se finalistky účastní akcí pořádaných organizátorem soutěžev v souvislosti se soutěží. O konání takových akcí bude finalistka s dostatečním předstihem informována emailem či telefonicky.

Pokud se finalistka bez udání důvodů nedostaví na místo akce, bude ze soutěže organizátorem vyřazena a na její místo postupuje náhradnice či účastnice semifinále, která se umístila na 12. či 13 pozici (v případě souběhu při volbě Divoké karty hotelu Diplomat). Proti rozhodnutí organizátora o vyřazení finalistky není přípustné odvolání.

e) Finále

Finálový večer se uskuteční v dubnu. Dvanáct finalistek se utká v soutěžních disciplínách. v nichž budou mít příležitost odhalist svá pravá já a získat přízeň veřejnosti, která je bude hodnostit SMS hlasy, a poroty.

Superfinále

V průběhu večera budou vyhlášené dvě superfinalistky, které podstoupí závěrečný duel. O superfinalistkých rozhodne kombinace volby poroty a veřejnosti formou SMS hlasování.

Volba poroty

První­ superfinalistku určí­ porota. Každý porotce určí na hlasovací listině finalistky s určení­m jejich pořadí od 1. místa do 3. místa a odevzdá ho organizátorovi. Ten sečte výsledky a vyhlásí­ za přítomnosti notáře první superfinalistku.

O složení odborné poroty rozhoduje organizátor. Proti rozhodnutí poroty není přípustné odvolání.

Hlasování veřejnosti

Druhou superfinalistku určuje veřejnost prostřednictvím SMS hlasování, které je spuštěno 8. února 2017 podle bodu II d) Pravidel. Durhou seperfinalistkou se stává ta finalistka, která v okamžiku ukončení hlasování (bude oznámeno během finalového večera organizátore) má nejvyšší počet SMS hlasů.

V případě shody, že porota i veřejnost zvolí stejnou finalistku, postupuje do superfinále finalistka s nejvyšším počtem SMS hlasů, a finalistka, která se umístila na 2. místě ve volbě poroty.

Určení vítězky

Po vyhlášení semifinalistek je vynulováno dosavadní SMS hlasování a veřejnost bude znovu hlasovat formmou SMS o vítězce celé soutěže. Vítězkou soutěže se stává ta superfinalistka, která získá větší počet SM hlasů než druhá superfinalistka.

V případě, že z technických nebo z jiných důvodů nebude možno uskutečnit hlasování prostřednictvím SMS zpráv, rozhodne superfinalistkách i vítězné nevěstě pouze hlasování poroty.

Pokud se finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo konání finálového večera včas, je organizátor oprávněn jí ze soutěže s okamžitou platností a povinnosti vyřadit. Proti rozhodnutí organizátora o vyřazení semifinalistky není přípůstné odvolání.

Na místo vyřazené finalistky může dle rozhodnutí organizátora nastoupit náhradnice, kterou určí porota. Prosti rozhodnutí poroty o určení náhradnice není odvolání přípustné.

III. Podmínky pro soutěžící nevěsty

Soutěže Souboj nevěst se může zúčastnit žena, která plánuje svoji svatbu v období do jednoho roku od finále 6. ročníku. tj. od 1. května 2017 do 30. dubna 2018. Věk nevěsty nerozhoduje.

Jméno nevěsty s medailonkem bude vyvěšeno na webu www.soubojnevest.cz. Pokud nevěsta postoupí mezi semifinalistky, je povinna zúčastnit se semifinálového kola, který se koná ve dnech 3. a 4. února 2017 v hotelu Diplomat v Praze, jinak bude automaticky vyřazena ze soutěže.

Pokud nevěsta postoupí mezi finalistky, je povinna zúčastnit se všech akcí pořádaných organizátorem v souvislosti se soutěží a závěřečného semifinálového večera v Praze, jinak bude automaticky vyřazena ze soutěže.

IV. Ceny a Dary

Vítězka soutěže získává ceny a dary věnonované vítězce partnery soutěže.

Soutěžící bere na vědomí, že za ceny a dary nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Organizátor neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv reklamace musí být uplatněná přímo u výrobce či dodavatele ceny či daru.

Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné, organizátor nenese odpovědnost za prodlení partnera soutěže s dodáním ceny a daru.

Z cen a darů, které vítězka získá, neplatí daň vyhlašovatel, ale vítězka dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dary jsou poskytovány přímo od partnerů soutěže.

Předání hlavních cen proběhne po vyhlášení výsledků finálového kola nebo následující dne dle dohody a možností partnera.

Zveřejňování výsledků bude na webu www.soubojnevest.cz a v letním čísle časopisu Tvoje svatba.

V. Obecná ustanovení

Nevěsta souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účely soutěže.

Odesláním přihlášky do soutěže nevěsta souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů v rámci probíhající soutěže a zveřejňování výsledků soutěže. Nevěsta také výslovně souhlasí s tím, že v rámci soutěže a po ní, mohou být organizátorem, k tomu určenými osobami, a parntery soutěže, pořizovány a používány obrazové snímky, a obrazové a zvukové záznamy týkající se její osoby nebo jejich osobní povahy.

Vítězka či finalistka soutěže se zavazuje být k dispozici pro komerční účely organizátora po dobu jednoho roku a zároveň i přijít na vyhlášení a finálé dalších ročníků.

Organizátor si vyhrazuje právo měnit pravila či soutěž zrušit.

Nevěsty odesláním přihlášky do soutěže souhlasí s dodržováním Pravidel.

V případě, že nevěsta nebude splňovat nebo dodržovat Pravidla, bude ze soutěže vyřazena a na její místo nastoupí náhradnice určená porotou.

Soutěžící nevěsty nesmí svým jednáním poškodit organizátora a jeho obchodní partnery.

VI. Uložení podmínek

Pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese organizátora www.soubojnevest.cz. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické problémy s funkčností internetové adresy, kde budou informace o soutěži uveřejňěny.

Pravidla jsou platná od 17.11.2016.

***

Úprava pravidel:

30.1.2017:
Původní: O jedenácti finalistkách rozhodne dílem porota a dílem veřejnost formou SMS hlasování, které bude vyhlášeno 30. ledna 2017 ve 12:00 hodin a zastaveno 4. února 2017 v 17:00 hodin.
Nová›: O jedenácti finalistkách rozhodne dílem porota a dílem veřejnost formou SMS hlasování, které bude vyhlášeno 1. února 2017 ve 12:00 hodin a zastaveno 4. února 2017 v 17:00 hodin.

20.1.2017:
Původní: Počet SMS zpráv zaslaných ze stejného telefonního čísla je omezen max. 50 SMS zprávami.
Nová: Počet SMS zpráv zaslaných ze stejného telefonního čísla je neomezený.