PRAVIDLA 8. ROČNÍKU SOUTĚŽE SOUBOJ NEVĚST

25. 03. 2019
Souboj Nevěst

PRAVIDLA 8. ROČNÍKU SOUTĚŽE SOUBOJ NEVĚST ​

I. Vyhlašovatel, pořadatel a organizátor soutěže

Vyhlašovatelem, pořadatelem a organizátorem soutěže „Souboj nevěst“ je společnost Nobb Europe a.s., Veletržní 3, 170 00 Praha 7, IČ: 01397591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18919 (dále jen „organizátor“), jako vydavatel časopisu TVOJE SVATBA.

Tato obecně závazná pravidla pro 8. ročník soutěže Souboj nevěst (dále jen „Pravidla“) se řídí právním řádem České republiky.

II. Vyhlášení, průběh soutěže

Soutěž je oficiálně vyhlášena dne 24. září 2018 v 14.00 hodin.

Registrace účastnic soutěže probíhá od 28. září 2019 do 15. 2. 2018 způsoby níže uvedenými.

Podmínkou přijetí do soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III Pravidel a účast v základním kole soutěže, které se koná formou castingu.

Soutěž probíhá v několika navazujících kolech nazývaných:

a) Registrace

b) Casting

c) Horká fáze - soustředění

e) Finále

 

a) Registrace

Všechny nevěsty, které splňují podmínku pro účast v soutěži podle bodu III. Pravidel, se v řádném termínu zaregistrují na ​www.soubojnevest.cz​ nebo na předem avizovaných svatebních či jiných veletrzích.

 

b) Casting

Základní kola soutěže probíhají formou castingů, které se konají v Showroomu TS redakce časopisu Tvoje svatba, Veletržní 3, 170 00 Praha 7, a na svatebních veletrzích. Přesné termíny a místa konání castingů jsou postupně zveřejňovány na webu ​www.soubojnevest.cz​, prostřednictvím newsletterů zasílaných registrovaným nevěstám a sociální sítě Facebook.

Z každého castingu postupuje libovolný počet nevěst do finále. Výběr finalistek provádí odborná porota, o jejím složení rozhoduje organizátor. Proti rozhodnutí poroty není přípustné odvolání.

c) Průběh

Finalistky

Z castingů vzejde dohromady 10 finalistek. Organizátor si vyhrazuje právo zvýšit či snížit počet finalistek.

Zvolení finalistek

Z výběru castingových kol přijde pozvání do Showroomu TS ve Veletržní ulici č. 3, 170 00, Praha 7 a z tohoto z posledního kola vzejde 10 finalistek a dvě náhradnice.

Organizátor sestaví na základě vlastního úsudku pořadí nevěst s bodovým ohodnocením- číslem 1-10.

d) Horká fáze – soustředění

Dne 1. března 2019 v 12:00 hodin se spustí horká fáze soutěže. Finalistky budou představeny na webu ​www.soubojnevest.cz​ a na sociální síti Facebook. Bude spuštěno nové hlasování veřejnosti, které potrvá až do finálového večera.

V rámci horké fáze soutěže se finalistky účastní akcí pořádaných organizátorem soutěže v souvislosti se soutěží. O každé takové akci bude finalistka s dostatečným předstihem min. 1 týden informována emailem či telefonicky.

Pokud se finalistka bez udání důvodů nedostaví na místo akce, bude ze soutěže organizátorem vyřazena a na její místo postupuje náhradnice. Proti rozhodnutí organizátora o vyřazení finalistky není přípustné odvolání.

e) Finále

Finálový večer se uskuteční v polovině 13. dubna 2019 v Praze v NH Prague City hotelu. Deset finalistek se utká na sociálních sítích a dále v soutěžních disciplínách, v nichž budou mít příležitost odhalit své pravé já a získat si přízeň veřejnosti, která je bude hodnotit SMS hlasy a také hlasem poroty.

Superfinále

V průběhu večera budou vyhlášeny dvě superfinalistky, které podstoupí závěrečný duel. O superfinalistkách rozhodne kombinace volby poroty a veřejnosti formou SMS hlasování.

Volba poroty

První superfinalistku určí porota. Každý porotce určí na hlasovací listině dvě finalistky s určením jejich pořadí od 1. místa do 2. místa a odevzdá ji organizátorovi. Ten sečte výsledky a vyhlásí za účasti notáře první superfinalistku.

O složení odborné poroty rozhoduje organizátor. Proti rozhodnutí poroty není přípustné odvolání.

Hlasování veřejnosti

Druhou superfinalistku určí veřejnost prostřednictvím SMS hlasování, které je spuštěno 15. března 2019 podle bodu II d) Pravidel. Druhou superfinalistkou se stává ta finalistka, která v okamžiku ukončení hlasování (bude oznámeno během finálového večera organizátorem) má nejvyšší počet SMS hlasů.

V případě shody, že porota i veřejnost zvolí stejnou finalistku, postupuje do superfinále finalistka s nejvyšším počtem SMS hlasů, a finalistka, která se umístila na 2. místě ve volbě poroty.

Určení vítězky

Po vyhlášení superfinalistek je vynulováno dosavadní SMS hlasování a veřejnost bude znovu hlasovat formou SMS o vítězce celé soutěže. Vítězkou soutěže se stává ta superfinalistka, která získá větší počet SMS hlasů než druhá superfinalistka.

V případě, že z technických nebo z jiných důvodů nebude možné uskutečnit hlasování prostřednictvím SMS zpráv, rozhodne o superfinalistkách i vítězné nevěstě pouze hlasování poroty.

Pokud se finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo konání finálového večera včas, je organizátor oprávněn ji ze soutěže s okamžitou platností a účinností vyřadit. Proti rozhodnutí organizátora o vyřazení semifinalistky není přípustné odvolání.

Na místo vyřazené finalistky může dle rozhodnutí organizátora nastoupit náhradnice, kterou určí porota. Proti rozhodnutí poroty o určení náhradnice není odvolání přípustné.

III. Podmínky pro soutěžící nevěsty

Soutěže Souboj nevěst se může zúčastnit žena, která plánuje svoji svatbu v období do jednoho roku od finále 8. ročníku, tj. od 1. května 2019 až 30. dubna 2020 (dále jen „nevěsta“). Věk, národnost ani pořadí data svatby nevěsty nerozhoduje.

Jméno nevěsty s medailonkem bude vyvěšeno na webu ​www.soubojnevest.cz​. Každé finalistce je vytvořen profesionální FB profil, určený výhradně pro soutěž SN 8. Pokud nevěsta postoupí mezi finalistky, je povinna zúčastnit se soustředění nebo na focení medailonku v jiném termínu. Soustředění se koná ve dnech 1. - 3. 3. 2019, v případě neúčasti na jedné z akcí, může být automaticky vyřazena ze soutěže.

Pokud nevěsta postoupí mezi finalistky, je povinna zúčastnit se všech akcí pořádaných organizátorem v souvislosti se soutěží a závěrečného finálového večera v Praze, jinak bude automaticky vyřazena ze soutěže.

IV. Ceny a dary

Vítězka soutěže získává ceny a dary věnované vítězce partnery soutěže.

Soutěžící bere na vědomí, že za ceny a dary nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Organizátor neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoli reklamace musí být uplatněna přímo u výrobce či dodavatele ceny či daru.

Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné, organizátor nenese odpovědnost za prodlení partnera soutěže s dodáním ceny nebo daru.

Z cen a darů, které vítězka získá, neplatí daň vyhlašovatel, ale vítězka dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dary jsou poskytovány přímo od partnerů soutěže.

Předání hlavních cen proběhne po vyhlášení výsledků finálového kola nebo následující dny dle dohody a možností partnera a vítězné nevěsty.

Zveřejnění výsledků bude na webu ​www.soubojnevest.cz, v​ letním čísle časopisu Tvoje svatba a u ostatních mediálních partnerů.

V. Obecná ustanovení

Odesláním přihlášky do soutěže nevěsta souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů v rámci probíhající soutěže a zveřejnění výsledku soutěže. Nevěsta také výslovně souhlasí s tím, že v rámci soutěže a po ní mohou být organizátorem, k tomu určenými osobami a partnery soutěže pořizovány a používány obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se její osoby nebo jejích projevů osobní povahy.

 

Nevěsta souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vítězka a všechny finalistky soutěže se zavazují být k dispozici pro komerční účely organizátora po dobu jednoho roku a zároveň i přijít na vyhlášení a finále dalších ročníků.

Organizátor si vyhrazuje právo měnit Pravidla či soutěž zrušit.

Nevěsty odesláním přihlášky do soutěže souhlasí s dodržováním Pravidel.

V případě, že nevěsta nebude splňovat nebo dodržovat Pravidla, bude ze soutěže vyřazena a na její místo nastoupí náhradnice určená porotou.

Soutěžící nevěsty nesmí svým jednáním poškodit organizátora a jeho obchodní partnery.

VI. Uložení podmínek

Pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese organizátora ​www.soubojnevest.cz​. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické problémy s funkčností internetové adresy, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Pravidla jsou platná od 24. září 2018.

Za organizátora Nobb Europe a.s., Veletržní 3, 170 00 Praha 7.

Lucie Kopecká

Ředitelka soutěže Nobb Europe a.s.

Seznámila jsem s Pravidly soutěže a souhlasím s nimi:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

Podpis nevěsty:

Datum: 13. 2. 2019

Místo: V Praze

 

Dodatek k pravidlům soutěže ze dne 22.3. 2019

Hlasování veřejnosti

Druhou superfinalistku určí veřejnost prostřednictvím SMS hlasování a dále zaslané hlasy na nadační fond Pink Bubble na číslo účtu: 267246448/0300, variabilní symbol je vždy číslo nevěsty. Jeden hlas je počítán za 10 Kč.

Hlasy budou započteny pouze ty, které budou připsány ve prospěch účtu do 12. 4. do 12.00.

Hlasování je spuštěno 15. března 2019 podle bodu II d) Pravidel. Druhou superfinalistkou se stává ta finalistka, která v okamžiku ukončení hlasování (bude oznámeno během finálového večera organizátorem) má nejvyšší celkový počet hlasů.

V případě shody, že porota i veřejnost zvolí stejnou finalistku, postupuje do superfinále finalistka s nejvyšším počtem hlasů, a finalistka, která se umístila na 2. místě ve volbě poroty.

Zveřejnění výsledků bude na webu www.soubojnevest.cz, v letním čísle časopisu Tvoje svatba a u ostatních mediálních partnerů.

Obecná ustanovení

Odesláním přihlášky do soutěže nevěsta souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů v rámci probíhající soutěže a zveřejnění výsledku soutěže. Nevěsta také výslovně souhlasí s tím, že v rámci soutěže a po ní mohou být organizátorem, k tomu určenými osobami a partnery soutěže pořizovány a používány obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se její osoby nebo jejích projevů osobní povahy.

Vítězka a všechny finalistky soutěže se zavazují být k dispozici pro komerční účely organizátora po dobu jednoho roku a zároveň i přijít na vyhlášení a finále dalších ročníků.

Organizátor si vyhrazuje právo měnit Pravidla či soutěž zrušit.

Nevěsty odesláním přihlášky do soutěže souhlasí s dodržováním Pravidel.

V případě, že nevěsta nebude splňovat nebo dodržovat Pravidla, bude ze soutěže vyřazena a na její místo nastoupí náhradnice určená porotou.

Soutěžící nevěsty nesmí svým jednáním poškodit organizátora a jeho obchodní partnery.

Uložení podmínek

Pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese organizátora www.soubojnevest.cz. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické problémy s funkčností internetové adresy, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Pravidla jsou platná od 24. září 2018.

Za organizátora Nobb Europe a.s., Veletržní 3, 170 00 Praha 7.

Lucie Kopecká Ředitelka soutěže Nobb Europe a.s.

Partneři 8. ročníku